B. Assenweg


Wie is B. Assen ?
Wat heeft hij voor Witteveen betekend?
geschreven door Engbert de Vries


B.Assen, boswachter in Witteveen e.o. en bekende vrijwilliger
Bertus en Appie hebben van 1967 tot 1997 in Witteveen in de boswachterswoning aan de Mej. A.Talmaweg gewoond. Ze hebben drie kinderen gekregen nl. Dinie, Rina en Erik. Erik is geboren en opgegroeid in Witteveen.

Bertus is al jong bij SBB (StaatsBosBeheer) aan het werk gekomen, eerst als plantjongen en later als paardenboer (voerman) achter de paarden die hout uit het bos moesten slepen.
Toen ze in Witteveen kwamen wonen, werd hij bosopzichter van de boswachterij Gees. Zij betrokken de dienstwoning, die later werd gekocht. Bertus zijn taken bij SBB waren:
a. voorbereiden van de werkzaamheden in het bos
b. leiding geven aan de mannen die in het bos werkten
c. alle bospercelen in kaart brengen en bijhouden van de administratie
d. toezicht houden in de bossen.


Stroperij kwam in die tijd nog veelvuldig voor en er werd regelmatig afval in het bos gestort. Ook de kwajongens uit het dorp spitten nogal eens diepe gaten in het bos, waar dan een hut in of op werd gebouwd. Dit was uiteraard een gevaar voor de paarden.
Tijdens hun verblijf in Witteveen gedurende dertig jaar hebben ze veel voor de gemeenschap gedaan en hebben volop genoten en meegeleefd. Appie was o.a. actief voor de dorpskrant, dameskaartclub en toneelvereniging.

Bertus was actief in verschillende verenigingen en erg betrokken bij de ontwikkelingen in het dorp, waaronder realisering sportcomplex en beheer dorpshuis.

Bertus is jarenlang voorzitter geweest van de ijsvereniging en is benoemd tot erelid van deze club. Eerst werden de schaatswedstrijden georganiseerd op de Stobbenplas achter in het bos.

Een groot nadeel was dat de ijsbaan zover buiten het dorp lag; het was echter wel een mooie beschutte ijsbaan. Later kwam de nieuwe ijsbaan in het dorp. Bertus was de starter bij de wedstrijden en na afloop reikte hij de prijzen uit. Vaak gebeurde dat in “Onder de Hoge Dennen” en werd een schaatsfestijn een echt feestfestijn tot in de kleine uurtjes. Ze organiseerden daar bazaars om geld in te zamelen voor de ijsclub.
De muziek/omroepinstallatie op zijn Renault-4 werd door Bertus zelf bediend, hiermee werden de wedstrijden aangekondigd in het dorp en de Renault werd daarna op het ijs geplaatst om met de omroepinstallatie verslag te doen van de wedstrijden. Baanvegen liet Bertus graag over aan de andere bestuursleden, zeker toen hij met de baanveger door het ijs op de Stobbenplas was gezakt.
Op de nieuwe ijsbaan was de Renault niet meer nodig. Bij de totstandkoming van de nieuwe ijsbaan en het sportveld met clubgebouw heeft Bertus een belangrijke taak gehad. Hij was coördinator van het project dat in 1986 gereed kwam. De vele vrijwilligers werden door Bertus aangestuurd en hij heeft zelf ook heel veel werk verzet. Tot de werkzaamheden behoorden: het graven van de ijsbaan, het leggen van folie in de wallen van de ijsbaan, de aanleg van de electriciteit en geluidsinsatallatie, het plaatsen van de lichtmasten, de bouw van de bestuurskamer, enz, enz.

Alles wat de dorpsbewoners zelf konden doen, deden ze ook zelf onder leiding van de Grondmij in overleg met Bertus.
De opening van de ijsbaan in 1986 heeft Bertus als voorzitter op schaatsen verricht. Het was wel zittend op een stoel, maar wel met schaatsen aan zijn voeten en hij werd geduwd door Tienus Seubers. Een ludiek gezicht, maar schaatsen durfde hij niet meer.
Bertus was altijd in voor een geintje.


In 1987 werd de voetbalclub opgericht; Bertus werd meteen bestuurslid.
Ook de betrokkenheid van Bertus bij de bouw van de eerste voetbalkantine was groot. Namens de club schreef hij in op een houten gebouw in Zweeloo. De club kocht het gebouw voor 1650 gulden en werd op een dieplader naar Witteveen vervoerd. Dit houten gebouw heeft tien jaar gefunctioneerd als clubgebouw. Verder was Bertus betrokken bij de oprichting van de buurtvereniging “Oes Buurtie” die na het 50-jarig bestaan van het dorp werd opgericht en bij de organisatie van rommelmarkten was hij altijd betrokken. Namens school en dorpshuis zijn er in het verleden heel wat markten georganiseerd en leverden per keer enige duizenden guldens op. Ook bij het buurtvolleybaltoernooi en de sportraad was hij actief.
Nadat het multifunctionele gebouw “De Tille” was gerealiseerd, kwam Bertus in het bestuur. Hij werd penningmeester en coördinator van het beheer. Hij heeft dit 16 jaar met veel enthousiasme gedaan en dit heeft hem heel wat vrijwilligersuren gekost. Bij de inrichting/aanpassing en verandering van het gebouw was hij betrokken. Hij dacht na over de beste oplossingen, bereidde het werk voor en deed zelf volop mee. Met name de uitbreiding van de peuterspeelzaal nam veel tijd in beslag. Bertus is een echte opbouwwerker in ons dorp geweest. Vlak voor het afscheid van het dorp Witteveen werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens deze bijeenkomst roemde de burgemeester zijn inzet voor het dorp. Ook toen Appie en Bertus in 1997 via Nieuweroord naar Oosterhesselen verhuisden, hebben ze zich daar als vrijwilliger ingezet.